1. Kam skirta ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato, kokius duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kiek laiko saugome, kokios duomenų subjektų teisės dėl šių duomenų tvarkymo.

Kiekvieną kartą prisijungdami prie Prekursorių teisėtos apyvartos kontrolės informacinės sistemos (toliau - PTAKIS), sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Prašome atidžiai ją perskaityti ir susipažinti.

2. Apie mus

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau - Departamentas) (duomenys apie bendrovę yra kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre), kodas 302610311, adresas Šv. Stepono g. 27, LT- 01312 Vilnius, tel. 8 706 68060, faks.8 706 68095, el. p. ntakd@ntakd.lt

3. Kokiu tikslu renkame ir tvarkome informaciją apie Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys Departamente tvarkomi siekiant įgyvendinti Departamentui įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto.

Departamento valdomoje informacinėje sistemoje PTAKIS esantys duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas numatyti informacinės sistemos nuostatuose ir specifikacijoje.

4. Kokius asmens duomenis mes renkame ir naudojame?

Informacija, kurią mums pateikiate. Pagrindiniai duomenys, tarp jų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas, adresas.

5. Jūsų asmens duomenų saugumas

Mes užtikriname, kad informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai Jus identifikuoti, naudojame tik teisėtais tikslais, arba turėdami kitą teisinį pagrindą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pvz., teisės aktų reikalavimų pagrindu teikdami duomenis teisėsaugos institucijoms ir kt.). Duomenis tvarkome laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, galiojančių pagrindinių duomenų tvarkymo principų ir kitų norminiuose aktuose pateiktų reikalavimų.

Tvarkydami asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6. Asmens duomenų saugojimo terminas

Surinkta informacija yra laikoma tik tiek, kiek to reikalauja teisės aktai ir tik tol, kol įgyvendiname pirmiau minėtus tikslus, kuriems rinkome arba gavome Jūsų asmens duomenis.

7. Asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams:

8. Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes esame gavę, Jums prisijungiant prie informacinės sistemos bei tvarkome.

9. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas juos pakeisti PTAKIS. Departamentas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba pasikeitus aplinkybėms jų nepakeitėte.

Sukūrė ir prižiūri A-GAIN · Privatumo politika · Tel. +370 7066 80 91

2023 · Alkoholio produktų ir tabako gaminių ataskaitų teikimas